Vedtekter

Vika barnehage, Namsos

BARNEHAGENS EIERFORM ER:

Aksjeselskap

 

Eiers navn og adresse er:

Linda Mari Romstad

Bangdalen

7820 Spillum

 

FORMÅL

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni.
Barnehagen skal være nøytral i livssynspørsmål.

 

ÅPNINGSTIDER/FERIER

Barnehagen er primært åpen fra 7.00 – 16.30. skulle det være behov kan barnehagen åpne 6.45, men det må personalet få beskjed om minimum 1 dag i forveien.

Feriestengt sammenhengende i 3 uker tilpasset fellesferien, samt fra og med julaften til å med 1. nyttårsdag og onsdag før skjærtorsdag til over påske.

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året

 

OPPTAK

Vika barnehage har 1 hovedopptak i året, samordnet med Namsos kommune. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søknadsperiode for hovedopptaket er 01.01.- 01.03. det året det søkes plass om. Nytt barnehage år starter medio august. Det tas ellers opp søkere fortløpende gjennom året når det er ledig plass. Opptakskrets for barnehagen er barn i alderen 1-3 år bosatt i Namsos kommune og barnehageplassene tildeles til ut barnhageåret når barnet er 3 år. Barn bosatt i andre kommuner kan vurderes for opptak.
 

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august det året det søkes plass om til hovedopptaket har krav på tilbud om plass i barnehage i kommunen. (Jfr Lov om barnehager § 12a). Søknad om opptak skjer elektronisk via Barnehageportalen på Namsos kommunes hjemmeside.
 

Det er samordnet opptak i Namsos kommune (jfr Lov om barnehager § 12). Opptaket foregår sentralt, men i nært samarbeid med styrerne. Det tilstrebes å tilby søkerne plass i barnehager hvor de ønsker å ha plass. Søkere som ikke får første eller andre ønsket sitt oppfylt, kan kreve begrunnelse for avgjørelsen.
 

Oppsigelsesfristen er 1.måned, dvs. at hvis plassen sies opp midt i året, må det betales for oppsigelsesmåneden og neste måned, såfremt ikke et annet barn overtar plassen umiddelbart. Hvis man sier opp etter 1.april må man betale resten av året, dvs. mai og juni. Oppsigelser skal foregå skriftlig. Dersom oppsigelser fra barn gjør det umulig å drive, gjelder 3 måneders oppsigelse fra eier til foreldre. Det samme gjelder ved nedleggelse.

OPPSIGELSE AV PLASS.

Barnehageplass skal sies opp med 1 måneds varsel. Ved oppsigelse innkommet etter 1. april, og med virkning etter 1.mai, må det betales for resten av barnehageåret. Oppsigelse og eventuelt ønske om endring av plass (økning/reduksjon) skjer via Barnehageportalen på Namsos kommunes hjemmeside. Oppsigelse og endring skjer fortrinnsvis pr. 1. eller 16. i måneden. Oppsigelsestiden regnes fra den dato oppsigelsen mottas.

Dersom et barn har uvanlig stort fravær fra barnehagen, eller det ikke blir betalt for oppholdet, kan det kreves at barnet tas ut av barnehagen. 

FORELDREBETALING

Forelderbetaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11.mnd. (ikke for juli)

Dersom det ikke betales til rett tid, sendes purring med to ukers betalingsfrist. Dersom purringen ikke blir betalt ved forfall, sendes ny purring med inkassovarsel. Blir dette ikke betalt tapes barnehageplassen.

200 kr. i betaling for barn som blir hentet etter stengetid.

Dere kan kjøpe dag i barnehagen hvis det er mulig, 200 kr. dagen.

Det gis 30 % søskenmoderasjon på barn nr.2 og 60 % på barn nr.3 osv. søskenmoderasjon går på tvers av barnehagene. (gjelder selv om søsken går i to forskjellige barnehager)

Det betales kostpenger for full kost. For heltidsplass utgjør kr. 350,- per mnd. For deltidsplass utgjør dette kr. 200,- per mnd. Avgiften indeksreguleres hvert 4. år. Denne avgiften blir tilsendt på faktura sammen med månedlig foreldrebetaling.

BARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL

Følgende innendørsareal/ rom er godkjent til bruk i barnehagen: stue/ kjøkken, soverom/lekerom, kontor/personalrom, gang, garderobe og bad. Utendørs disponerer barnehagen: inngjerdet hage og omliggende turområder.

Barnehagens godkjente netto leke- og oppholdsareal er 75 m². Arealnormen pr. barn er fastsatt til 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.

SAMARBEIDSUTVALG

Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg (jfr. lov om barnehager § 4 med forskrifter).

Samarbeidsutvalget består av 2 medlemmer hvorav 1 medlem velges av foreldreråd og 1 av de ansatte. Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen.

Styrer som ikke er valgt medlem har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Det skal skrives protokoll som underskrives av møtedeltakerne.

Samarbeidsutvalget skal:

 • Bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

 • Fastsette årsplan for barnehagen

 • Påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

FORELDRERÅD

Foreldrerådet oppsettes etter lov om barnehager §4 og forskriftene pkt. 1. det består av foreldre til alle barn i barnehagen.

Foreldrerådet skal:

 • Fremmeforeldrenes fellesinteresser

 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og barnehagen

 • Være med å sikre, samt fremme samarbeidet mellom hjem og barnehagen

 • Forelegges saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen

ORDINÆRGENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest 14 dager før møtet skal holde. Forslag om å endre vedtektene skal gjengis ordrett i innkallingen.

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

 • Budsjett

 • Regnskapårs beretning

 • Foreldrebetaling

 • Vedtekter

 • Driftsendringer

 • Arbeidsinstruks

ÅRSPLAN

Årsplan for driften av barnehagen utarbeides for et barnehageår av gangen og legges frem for godkjenning.

Kopi sendes oppvekstetaten innen 1 måneder etter driftstart/ hver høst.

INTERN-KONTROLL

Barnehagen har egen intern-kontroll som berører f.eks inne/ ute miljø, leker, utstyr, elektrisk anlegg, sikring og brannberedskap.

Vi følger fastsatte regler, vedtekter og lover.

Alle barn i barnehagen er ulykkesforsikret i barnehagen og på direkte vei til/fra barnehagen.

POLITIATTEST

Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende politiattest.

TAUSHETSPLIKT

Samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt i henhold til forvaltningsloven. (jfr. Lov om barnehager §§21-23)