Pedagogisk arbeid

Hva er en årsplan?

  • Årsplan er et ettårig pedagogisk grunnlags dokument for personalet med utgangspunkt i Rammeplanen for barnehager og Lov om barnehager.

  • Den skal være et arbeidsredskap for personalgruppen i planleggingen av det daglige arbeidet og gi grunnlag til å evaluere det arbeidet som blir gjort.

  • Den skal gi konkret informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid utad.

  • Årsplanen gjennomføres fleksibelt, og personalet er åpne for at behov hos enkeltbarn eller barnegruppa gjør at vi i perioder legger vekt på andre tema/områder enn vi har planlagt.

 

Utover de overordnede lover og forskrifter som finnes i lov om barnehager, har Vika barnehage tre dokumenter som sier noe om driften her ved barnehagen.